HC Moravský Písek|
|- HC Moravský Písek|
HC Piráti Lagunators||
|- HC Včelary|
HC Plameny Vnorovy|||
|- HC Včelary||
HC Lev Strání||
|- HC Včelary
HC Žraloci Mistřice||
|- HC Plameny Vnorovy||
HC Dynamo Slovácko|||
|- HC Žraloci Mistřice|
HC Včelary||
|- HC Žraloci Mistřice|
HC Suchá Loz|